Informacio legal

Política de privacitat

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Finestrelles Shoping Centre, S.L., CIF núm. B-87426284, amb domicili social a C/ Sant Mateu, 9 08950 Esplugues de Llobregat , en compliment d’allò que estableix la legislació sobre protecció de dades espanyola i europea, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades o Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), informa a l’usuari que serà la el responsable del tractament de les dades personals que ens faciliti a través dels formularis habilitats en aquesta Pàgina Web (en endavant, “la Web”) o per telèfon.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Finestrelles Shoping Centre, S.L., només tractarà les dades personals que ens facilitin els usuaris per gestionar l’enviament de la informació que ens hagin sol·licitat, així com qualsevol queixa o reclamació que ens puguin adreçar.

Els informem igualment que la Web només utilitza cookies de sessió a fi i efecte de facilitar la navegació de l’usuari i sense que es faci cap altre tipus de tractament de les dades obtingudes mitjançant aquestes cookies, i tot eliminant-les un cop l’usuari surt de la web.

Per quan temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades per l’Usuari per tal que li enviem una informació determinada es conservaran només fins el moment en què li facilitem la informació corresponent, mentre que les dades tractades com a conseqüència d’una queixa o reclamació es conservaran mentre es gestiona la queixa o reclamació en qüestió, així com una vegada s’hagi resolt, el temps legal durant el qual pogués exigir-se qualsevol responsabilitat que se’n pogués derivar.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades personals esmentades és el consentiment prestat per l’Usuari mitjançant l’emplenament lliure i voluntari del nostre formulari de contacte tot sol·licitant-nos informació o adreçant-nos alguna queixa o reclamació.

Les dades personals sol·licitades en el nostre formulari de contacte, així com aquelles altres que puguem sol·licitar a l’Usuari en el marc de la petició d’informació, queixa o reclamació que ens adreci, són les estrictament necessàries per gestionar i atendre la seva sol·licitud, queixa o reclamació, de manera que, en cas de no facilitar-nos-les, no podrem garantir la seva correcta atenció.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No comunicarem les dades personals dels Usuaris a tercers.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Finestrelles Shoping Centre, S.L. estem tractant dades personals que facin referència a ella, o no.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels qual varen ésser recopilades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Finestrelles Shoping Centre, S.L., deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels qual varen ésser recopilades.van ser recopilades.

Els interessats, podran exercir aquests drets i la revocació, en qualsevol moment, dels consentiments que haguessin donat, si escau, mitjançant carta adreçada a Finestrelles Shoping Centre, S.L., C. Sant Mateu, 9. 08950. Esplugues de Llobregat (Barcelona), o enviant un correu electrònic a info@www.finestrelles.com. En aquest sentit, els informem que tenen a disposició seva models d’exercici dels drets esmentats a la pàgina web de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/principales_derechos).

Quan l’interessat ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, especialment quan consideri que no hem donat una deguda satisfacció a l’exercici dels seus drets. Aquesta reclamació podrà presentar-la davant l’esmentada autoritat mitjançant les diferents opcions que ofereix la seu electrònica de la Agencia Española de Protección de Datos.

ADREÇA POSTAL DEL CENTRE COMERCIAL:
Carrer de Sant Mateu, 908950 Esplugues de Llobregat, Barcelona
EMAIL: info@www.finestrelles.com