Bases de la promoció

“GALETES PER LA CARA I VIATGE ESPACIAL”

 

Article 1 – Organitzador

FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, SL, amb CIF B87426284 i domicili a Carrer Hermosilla, 11, Planta 3 28001, Madrid, organitza la Promoció “GALETES PER LA CARA I VIATGE ESPACIAL” (en endavant, la “Promoció”) amb una obligació d’inscriure’s a la base de dades de Finestrelles Shopping Centre. La Promoció començarà dissabte 8 de desembre de 2018 i finalitzarà divendres 14 de desembre de 2018.

Article 2 – Participació en la Promoció

La inscripció en la Promoció suposa l’acceptació incondicional i el respecte del disposat en les presents Bases, a les quals es pot accedir a la pàgina web de Finestrelles Shopping Centre, durant la inscripció d’un participant, al Punt d’Atenció al Client en el seu horari d’obertura i en qualsevol altre moment a la oficina de gerència del Centre Comercial o mitjançant sol·licitud per escrit al correu electrònic info@finestrelles.com. Excepcionalment, i per motius degudament justificats, es podran modificar les presents Bases una vegada començada la Promoció.

La present Promoció és d’àmbit nacional i està oberta a qualsevol persona física major d’edat, amb indepèndencia de la seva nacionalitat, sempre que resideixi i disposi d’una direcció postal a Espanya.

No podran participar les persones que no reuneixin les condicions anteriors ni tampoc el personal de l’Organitzador directament implicat en la concepció de la Promoció, la seva preparació i instal·lació i el seu desenvolupament. Aquesta exclusió es fa extensiva als familiars d’aquestes persones (conjugues, ascendents i descendents).

Article 3 – Validesa de la participació

Les informacions i dades personals proporcionades pel participant hauran de ser vàlides, sota pena d’exclusió de la Promoció i de la pèrdua de la condició de guanyador.

Amb independència del procediment, queda rigurosament prohibit modificar o intentar modificar els mecanismes de la Promoció proposats, sobretot amb la finalitat de canviar els resultats o d’alterar per un mitjà automatitzat o deslleial la validesa del sorteig o la designació del guanyador. Si resulta que un participant ha entrat en el sorteig o aparentment ha guanyat contravenint les presents Bases per mitjans fraudulents tals com la cerca automatitzada o l’ús d’un algoritme, o per altres mitjans diferents dels resultats del procès descrit per l’Organitzador a la pàgina web o a les presents Bases, el premi no li serà adjudicat i seguirà sent propietat de l’Organitzador, sense perjudici de les eventuals mesures que l’Organitzador poguès prendre contra el participant.

L’Organitzador es reserva el dret de sol·licitar a qualsevol participant que justifiqui el compliment de les condicions de l’article 2. Qualsevol persona que no compleixi aquestes condicions o es negui a justificar-les quedarà exclosa de la Promoció i no podrà, en cas de resultar guanyadora, ser beneficiaria del premi.

Així mateix, l’Organitzador es reserva el dret de procedir a qualsevol verificació per a comprovar el respecte del present article, així com del conjunt de les presents Bases, en particular per excloure a qualsevol participant que cometi abús, sense que per altra tingui la obligació de procedir a una verificació sistemàtica del conjunt de les participacions registrades.

Article 4 – Participació en la Promoció

Per a participar en la Promoció mitjançant els terminals electrònics, és suficient amb:

 • El dia 8 de desembre, presentar-se en un dels dos stands de la Promoció on hi haurà una hostessa equipada amb una tableta digital. Els citats stands estaran ubicats a l’accés principal de la Planta Carrer al costat d’Abacus (GALETES PER LA CARA) i a la Planta 1 al costat d’H&M (VIATGE ESPACIAL). Del 10 al 14 de desembre, presentar-se a una de les hostesses que hi haurà al Centre Comercial equipades amb una tableta digital.
 • Omplir el formulari de la base de dades amb algunes dades personals (tractament, nom i cognoms, direcció de correu electrònic o número de telèfon, data de naixement i codi postal de residència); tot plegat amb la finalitat de validar la seva participació en la Promoció.

La participació està limitada a una (1) per persona i dia.

A aquest respecte no es podran realitzar les inscripcions per correu postal, telèfon, correu electrònic o telefax.

Tampoc podran participar en la promoció:

 •  El personal empleat pel Centre Comercial.
 • El personal de les empreses que participen o intervinguin en l’organització d’aquesta Promoció.
 • Cap dels familiars en primer grau de consanguinitat de tots ells.
 • Els empleats de tots els establiments del Centre Comercial.
Article 5 – Premis

La present Promoció disposa dels següents premis:

A guanyar en el sorteig final, una vegada finalitzada la Promoció:

 • Una (1) targeta regal d’un valor unitari de mil euros (1.000€) per a gastar en qualsevol dels establiments de Fintestrelles Shopping Centre.
 • Deu (10) targetes regal d’un valor unitari de cent euros (100€) per a gastar en qualsevol dels establiments de Fintestrelles Shopping Centre.

Les targetes regal podran ser utilitzades per compres de productes i/o serveis en qualsevol establiment del Centre Comercial (sempre i quan l’establiment accepti el pagament amb targeta). El client haurà d’indicar la utilització de la targeta pre-pagada en el moment d’efectuar la compra.

Les targetes regal tindran una validesa d’1 any i podran ser bescanviades durant les dates indicades en la mateixa, qualsevol dia que el Centre Comercial romangui obert. Només podrà utilitzar-se una targeta pre-pagada en cada compra, no podent acumular el seu valor, ni bescanviar-se EN CAP CAS per diners en efectiu o abonament en compte.

Els premis no podran donar lloc, per part dels guanyadors, a qualsevol disputa de qualsevol tipus, ni per a descomptar el seu valor en diners en efectiu ni a la seva substitució o canvi per a qualsevol raó. En cas d’incapacitat demostrada del guanyador per a gaudir del seu premi, aquest és transferible a tercers en les mateixes condicions inicials de l’acceptació del premi. En qualsevol cas, l’ús del premi es farà d’acord a la forma prevista per l’Organitzador.

No s’admetrà cap reclamació o queixa en relació al premi davant l’Organitzador. L’Organitzador es reserva el dret de substituir el premi per un altre d’igual o major valor, sense contestació possible per part del guanyador.

L’Organitzador declina tota responsabilitat per qualsevol incident o dany de qualsevol tipus que pogués sorgir degut al gaudiment del premi atorgat i/o el seu ús, fet que el guanyador reconeix expressament.

Article 6 – Designació dels guanyadors – Sorteig

Per a determinar al guanyador de les targetes regal es procedirà a un sorteig per part de l’Organitzador, entre tots els participants que hagin complimentat correctament el formulari.

El sorteig, que tindrà lloc el dilluns 17 de desembre de 2018, permetrà designar un (1) guanyador de la targeta regal de mil euros (1.000 €) i deu (10) guanyadors de les targetes regal de cent euros (100 €) entre tots els participants segons la següent modalitat:

Es designarà un (1) guanyador i tres (3) reserves per cada targeta regal, entre el conjunt de participants durant el període de Promoció.

Article 7 – Anunci dels resultats – Entrega dels premis

Els guanyadors del sorteig seran informats per SMS i/o trucada telefònica i/o correu electrònic el dia 17 de desembre de 2018 per part de l’Organitzador.

El nom dels guanyadors serà igualment publicat a les xarxes socials i pàgina web Finestrelles Shopping Centre.

Els guanyadors tindran fins el 31 de desembre de 2018 per a retirar el seu premi a l’oficina de gerència de Finestrelles Shopping Centre, en horari de 9:30h a 14h i de 16h a 19h de dilluns a divendres. En cas contrari es passarà al primer reserva i així fins a arribar a l’últim, quedant el premi desert en cas que cap dels guanyadors acudeixi a recollir el premi. Els guanyadors de les targetes regal hauran d’anar amb el correu electrònic / SMS que els identifica com a guanyadors, juntament amb el seu DNI, a la oficina de gerència per a recollir la seva targeta.

Els guanyadors autoritzen a l’Organitzador a tractar el seu nom i lloc de residència als efectes de publicar el seu nom al Centre Comercial sense altra contraprestació que el premi obtingut. Per aquest motiu, accedint a participar s’entèn que donen la seva autorització per a la utilització referida de les seves dades personals.

Els premis són nominatius i, per tant, no podran atribuir-se a persones diferents de les guanyadores.

Serà rebutjat qualsevol guanyador que es presenti fora de termini, així com aquell guanyador que no pugui demostrar la seva identitat i residència a Espanya mitjançant document oficial.

Article 8 – Límit de responsabilitat

L’Organitzador queda eximit de qualsevol resposabilitat si, per causa de força major, per esdeveniments aliens a la seva voluntat o per causes justificades, es veiés forçat a cancelar, escurçar, prorrogar, postposar la present Promoció o modificar les seves condicions, no podent exigir-li responsabilitats per aquests motius. En qualsevol cas, l’Organitzador es reserva la possibilitat d’allargar el període de participació.

L’Organitzador declina especialment qualsevol responsabilitat en el supòsit que el terminal o terminals no estiguin disponibles durant la vigència de la Promoció o en el supòsit que les direccions comunicades pels participants fossin destruïdes per algun motiu que no li sigui imputable. L’Organitzador declina tota responsabilitat en cas d’incident relacionat amb la utilització d’un ordinador, accés a Internet, linia telefònica o de qualsevol altre incident tècnic durant o després de la connexió al terminal o terminals.

L’Organitzador no és responsable dels errors, omissions, interrupcions, supressions, defectes, retrassos de funcionament o de transmissió, averies de comunicació, robatori, destrucció, accés no autoritzat o modificació de les inscripcions. La participació en la Promoció implica el coneixement i l’acceptació de les característiques i dels límits d’Internet, especialment en el que fa referència al comportament tècnic, el temps de resposta per a consultar, sondejar o transferir informacions, riscs d’interrupció i, en general, els riscs inherents a qualsevol connexió i transmissió per Internet, l’ausència de protecció de certes dades contra possibles desviacions i els riscs de contaminació per virus que circulen a la xarxa.

Així mateix, l’Organitzador no podrà considerar-se responsable de cap dany directe o indirecte provocat per una interrupció, funcionament defectuos, suspensió o final de la Promoció o altre motiu, ni tampoc pels danys directes o indirectes resultats, de qualsevol manera, de la conexió al terminal o terminals.

L’Organització es reserva el dret de demandar a qui cometi frau o intenti fer-ho. No obstant, de cap manera serà responsable davant la resta de participants pels fraus que s’haguessin pogut cometre.

Qualsevol declaració falsa d’un participant suposa la seva exclusió de la Promoció i la no adjudicació del premi que li hagués pogut correspondre sense que l’Organitzador pugui considerar-se responsable.

Els formularis en els quals les dades del participant siguin il·legibles, incorrectes o incompletes es consideraran nuls.

Qualsevol intent de participació múltiple d’una mateixa persona física o de persones de la mateixa llar amb direccions de correu electrònic diferents, o qualsevol altra temptativa de frau, suposarà l’exclusió definitva de tots els participants idetificats i l’anul·lació inmediata de qualsevol premi que hagués pogut obtenir en la Promoció.

Qualsevol intent de difucultar el bon desenvolupament de la Promoció, ja sigui per intervenció humana o mitjançant un autòmata, donarà lloc a la desqualificació inmediata del participant anul·lant-se la seva inscripció.

L’Organitzador no podrà considerar-se responsable en cas de fallada en el funcionament de la xarxa d’Internet, especialment en cas d’actes hostils externs que impedeixin el correcte desenvolupament de la Promoció.

L’Organitzador podrà anul·lar totalment o part de la Promoció si s’haguéssin produït fraus de qualsevol tipus i forma, especialment informàtics, en la participació en la Promoció i/o designació dels guanyadors.

L’Organitzador quedarà eximit de tota responsabilitat pels premis adjudicats als guanyadors de la Promoció, ja sigui per la qualitat dels premis en relació a l’anunciat o esperat pels participants, o pels possibles danys de qualsevol naturalesa que pugessin patir els participants per causa dels premis, ja sigui directa o indirectament imputables als mateixos.

Artículo 9 – Protecció de Dades de Caràcter Personal

Responsable del Tractament: FINESTRELLES SHOPPING CENTRE

Finalitat del tractament:

 1. Gestió dels participants inscrits en les promocions, concursos i esdeveniments del centre.
 2. L’assignació, comunicació i entrega del premi.
 3. Enviament d’ofertes, promocions i newsletters del centre, sempre que hagi marcat les caselles habilitades a l’efecte.

Comunicació de les dades: No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Interessat:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació i oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, amb domicili al C. De Sant Mateu, 9, 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona, o mitjançant correu electrònic a info@finestrelles.com, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. i indicant en el concepte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Article 10 – Acceptació de les Bases – Dipòsit

El fet de participar a la Promoció implica l’acceptació pura i simple de les presents Bases en la seva integritat. Qualsevol persona que contravingui un o varis articles de les presents Bases serà privada de participar a la Promoció i de rebre, si és el cas, el premi que hagués guanyat. El text complet de la Promoció està disponible de manera gratuïta a la pàgina web de Finestrelles Shopping Centre.

Article 11 – Exclusió

L’Organitzador pot anul·lar la participació de qualsevol participant que no hagi respectat les presents Bases. Aquesta anul·lació podrà efectuar-se en qualsevol moment sense previ avís. L’Organitzador s’otorga així mateix el dret de suprimir qualsevol formulari de participació que presenti errors manifestos en quant a identitat del participant. Aquesta anulació podrà efectuar-se en qualsevol moment sense previ avís.

Article 12 – Propietat industrial i intel·lectual

Les imatges utilitzades al terminal o terminals electrònics, els objectes representants, les marques i denominacions comercials mencionades, els elements gràfics, informàtics i les bases de dades que conformen o estan contigudes en el terminal o terminals són propietat exclusiva dels seus titulars respectius i no es podran extreure, reproduir ni utilitzar sense la autorització escrita d’aquests últims sota pena d’accions civils i/o penals.

Article 13 – Litigis

La legislació aplicable a las presents Bases és l’espanyola. S’intentarà solucionar amistosament qualsevol litigi ocasionat per aquesta Promoció. En cas de no arribar a un acord, les parts, amb renúncia expressa al Fur que les pogués correspondre, es sotmeten, per a quantes qüestions es suscitin en la interpretació o execució de les presents Bases, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Badalona. No s’admetrà cap impugnació trenta (30) dies després de la clausura de la Promoció.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del Tractament: FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, SL

Finalitat del tractament:

 1. Gestió dels participants inscrits en les promocions, concursos i esdeveniments del centre.
 2. L’assignació, comunicació i entrega del premi.
 3. Enviament d’ofertes, promocions i newsletters del centre, sempre que hagi marcat les caselles habilitades a l’efecte.

Comunicació de les dades: No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Interessat:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació i oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

Finestrelles Shopping Centre, SL, amb domicili al carrer de Sant de Mateu, 9, 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona, o mitjançant correu electrònic a info@finestrelles.com, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. i indicant en el concepte “PROTECCIÓ DE DADES”.