Avís Legal

www.finestrelles.com és un domini en Internet titularitat de FINESTRELLES SHOPPING CENTRI, S.L, amb CIF B87426284, amb domicili en C/ Sant Mateu, 9 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) i Inscrita en el REGISTRE MERCANTIL de Madrid al tom 34130, foli 133, fulla M-613915, d’ara endavant l’EMPRESA.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre l’EMPRESA amb els Usuaris dels serveis presents en aquest lloc web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Ús i accés d’usuaris

L’Usuari queda informat i accepta que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relacióncomercial amb l’EMPRESA.L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’EMPRESA o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització d’aquest. En concret i amb caràcter merament enunciatiu, l’usuari haurà d’abstenir-se de: * Realitzar qualsevol conducta que impliqui la violació dels drets de tercers (dret a la intimitat i a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
* Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts de la pàgina excepte en aquells casos en autoritzats per la llei o expressament consentits per l’EMPRESA o pel tercer que, en el seu cas, ostenti els drets d’explotació sobre aquests. * Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que mereixin la consideració de programari o Bases de dades de conformitat amb la legislació vigent, així com comunicar-los públicament o posar-los a la disposició de tercers. * Utilitzar els continguts de la pàgina web per a qualsevol mena d’activitat publicitària o promocional i, en particular, per a l’enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar. * Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través de la pàgina web. * Destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’EMPRESA o de tercers.

Propietat Intel·lectual i Industrial

La información que aparece en esta página web es la vigente en la fecha de su última actualización. La EMPRESA se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar unilateralmente y sin previo aviso dicha información. Todos los contenidos que se muestran en la página (textos, gráficos, fotografías, logos, diseños, códigos fuente, contenidos audiovisuales o sonoros, etc.) están sujetos a derechos de propiedad intelectual y/o industrial de los que es titular la EMPRESA o terceros

que han autorizado su inclusión en la página. Cualquier explotación de todo o parte del contenido de la página, efectuado de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico u otro, están estrictamente prohibidos. La infracción de estos derechos puede dar lugar a la iniciación de procedimientos judiciales, civiles o penales. No se podrá establecer ningún vínculo a esta página web sin el previo y expreso consentimiento de la EMPRESA.

Responsabilidad de la empresa

L’EMPRESA no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’empresa, de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.
L’EMPRESA no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta pàgina web.la EMPRESA no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de l’EMPRESA.
La presència de “links” o enllaços en les pàgines web de l’EMPRESA té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació orecomendación sobre els mateixos. Per això, tant el present Avís com la Política de Privacitat només són aplicable a la pàgina web de l’EMPRESA i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.

Legislació aplicable

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.